LARGO d.o.o. agencija je koja uz posredovanje u prometu nekretninama, u svojoj ponudi ima i uslugu legalizacije objekata na području cijele Hrvatske.


Određenu prepoznatljivost na tržištu omogućila nam je naša visoka profesionalnost i izvrsnost u našim uslugama.

LEGALIZACIJA NEKRETNINA

IZRADA ARHITEKTONSKE SNIMKE IZVEDENOG STANJA U POSTUPKU OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA – prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

POSTUPAK OZAKONJENJA ZGRADA - Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se RJEŠENJEM O IZVEDENOM STANJU  koje donosi nadležno upravno tijelo na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada. Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 30. lipnja 2013.

Prvi korak za podnositelja Zahtjeva je izvaditi kopiju katastarskog plana.

  • ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i nisu vršene nikakve nadogradnje tj. ako KOPIJA KATASTRA odgovara stvarnom stanju na parceli nije potrebno ishoditi geodetski snimak izvedenog stanja već tri kopije katastarskog plana

  • ako izgrađena zgrada nije evidentirana na katastarkom planu potrebno je ishoditi tri primjerka GEODETSKE SNIMKE IZVEDENOG STANJA nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije

Slijedeći korak je izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja koju izrađuje ovlašteni arhitekt

ZAHTJEVU ZA DONOŠENJE RJEŠENJA PRILAŽE SE uz kopiju katastarskog plana /geodetski snimak izvedenog stanja i:

Arhitektonska snimka - za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu - zahtjevne zgrade

Snimka izvedenog stanja - za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² - manje zahtjevne zgrade

Iskaz površina i obračunske veličine zgrade - za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² - jednostavne zgrade

Akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena - za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² - pomoćna zgrada.

Cijena izrade arhitektonske snimke izvedenog stanja ovisi o veličini i složenosti zgrade, te je formirana na osnovu cjenika Komore arhitekata i kreće se od 25-35 kuna/m² GBPovršine a cjenik je dostupan svim građanima na stranicma MGIPU.

Podnositelj zahtjeva dužan je prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti NAKNADU ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave. Visina naknade propisuje se ovisno o veličini, lokaciji (položaju u prostoru) i namjeni zgrade te načinu plaćanja naknade i drugim kriterijima propisanim Zakonom.