PRODAJANAJAM

Tip nekretnine

Lokacija

Općina

Županija

Cijena

Površina (m2)

INFO / PODACI

UVJETI POSLOVANJA I CJENIK

  OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

  Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. 107/07, 144/2012, 14/2014, 32/2019), članak 18.
  LARGO d.o.o. Agencija za posredovanje u prometu nekretnina (dalje u tekstu Posrednik)
  Zagreb, Sv. Roka 18, OIB: 78449055522 
  donosi odluku kojom stupaju na snagu sljedeći Opći uvjeti poslovanja:

  UVODNE ODREDBE

  Opći uvjeti poslovanja za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina LARGO d.o.o. Agencije za nekretnine uređuju međusobne odnose između Posrednika i Nalogodavca radi ostvarenja zajedničkog interesa.
  Sastavni su dio svakog Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina kao i svakog drugog ugovora kojeg je Posrednik sklopio s fizičkom ili pravnom osobom kao Nalogodavcem.
  Posrednik obavlja i druge poslove za koje je registriran pred nadležnim Trgovačkim sudom, a za koje se ne sklapa Ugovor o posredovanju.
  Sastavni dio svakog Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina kao i svakog drugog sklopljenog ugovora čini važeći cjenik usluga kojega donosi Posrednik.

  ZNAČENJE IZRAZA

  Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo LARGO d.o.o. za poslovanje nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Svetog Roka 18, OIB: 78449055522, registrirano za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: Posrednik).

  Agent posredovanja u prometu nekretnina je zaposlenik Posrednika upisan u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Agent).

  Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu (dalje u tekstu: posredovanje u prometu nekretnina).

  Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju - prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Nalogodavac).

  Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (dalje u tekstu: treća osoba).

  Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina je pravni posao koji Nalogodavac sklapa s Posrednikom radi posredovanja u prometu nekretnina (dalje: Ugovor o posredovanju).

  Nekretnina su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja, nekretnina je predmet Ugovora o posredovanju – stan, kuća, poslovni prostor, garaža, zemljište, šuma ili dr. (dalje u tekstu: nekretnina).

  Isključivo posredovanje je Ugovor o posredovanju kojim se Nalogodavac obvezuje da za posredovani posao osim Agencije za posredovanje u prometu nekretnina Largo d.o.o. neće angažirati niti jednog drugog posrednika (dalje u tekstu: isključivo posredovanje).

  Posrednička naknada je naknada za posredovanje koju je Nalogodavac dužan platiti Posredniku za posredovanje u prometu nekretnina (dalje u tekstu: posrednička naknada).

  Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina je evidencija koju Posrednik vodi o svakom posredovanju za koje sklopi Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem (dalje u tekstu: evidencija o posredovanju).

  Kodeks etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina je etički kodeks kojim se utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja posrednika u prometu nekretnina kojega je utvrdilo Vijeće Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: kodeks etike u poslovanju).

  UGOVOR O POSREDOVANJU

  Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
  Ugovor o posredovanju sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme.
  Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
  U ugovoru o posredovanju moraju osobito biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kada Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
  Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.
  Ugovor o posredovanju obvezuje ugovorne strane i u slučaju kada je potpisan od strane Nalogodavca i Posrednika te poslan putem e-maila ili drugih sredstava komunikacije.

  ISKLJUČIVO POSREDOVANJE (EKSKLUZIVA)

  Isključivo posredovanje mora biti izričito ugovoreno Ugovorom o posredovanju.
  Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je Posredniku bio dan nalog za isključivo posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posao.
  Prilikom zaključivanja Ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.

  UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

  Posrednik može prenijeti Ugovor o posredovanju na druge posrednike, ako tako ugovore Posrednik i Nalogodavac.
  U slučaju iz prethodnog stavka Nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s Posrednikom, a Posrednik će Nalogodavcu predati popis posrednika na koje se Ugovor o posredovanju prenosi.

  PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

  Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
  Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
  Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora o posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.

  OBVEZE POSREDNIKA

  Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
  Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla.
  Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
  Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini.
  Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
  Omogućiti pregled nekretnine.
  Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
  Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom Nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
  Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište.
  Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili moraju biti poznate.

  Posrednik će uvijek izvršiti sljedeće radnje pri posredovanju:

  Obaviti sve poslove radi povezivanja Nalogodavca i treće osobe.
  Provjeriti stanje nekretnine.
  Voditi potrebne pregovore i obaviti sve pripremne radnje za sklapanje pravnog posla.

  Posrednik može za Nalogodavca obaviti i dodatne usluge (gledaj pod Dodatne usluge) temeljem sklopljenog Ugovora o posredovanju.
  Dodatne usluge nisu predmet Ugovora o posredovanju, a odnose se na druge registrirane djelatnosti Posrednika. Posebno se  ugovaraju između Posrednika i bilo koje druge fizičke ili pravne osobe.

  Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet poslovanja postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

  Posrednik je obvezan prilikom oglašavanja u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama Posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u vezi s Nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

  Posrednik će čuvati kao poslovnu tajnu podatke o Nalogodavcu koji želi ostati nepoznat (anonimni Nalogodavac) te nije dužan otkriti Trećoj osobi identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnog posla.

  OBVEZE NALOGODAVCA

  Ugovorom o posredovanju Nalogodavac je obvezan osobito sljedeće:
  Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
  Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet Ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
  Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine.
  Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
  Nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, a sukladno Ugovoru o posredovanju, odnosno sukladno Općim uvjetima poslovanja, isplatiti Posredniku Posredničku naknadu.
  Nadoknaditi Posredniku troškove nastale tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
  Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama koje su povezane s poslom za koje je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

  Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao.

  Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove nastale tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Posredničke naknade za posredovani posao.

  U slučaju da Nalogodavac odustane od sklapanja posredovanog posla nakon što je Posrednik pripremio predugovor, ugovor ili drugu dokumentaciju za posredovani posao, Ugovorom o posredovanju može se ugovoriti da je nalogodavac, pored naknade štete dužan nadoknaditi Posredniku troškove pripreme dokumentacije.

  DODATNE USLUGE

  Posrednik pruža i druge usluge sukladno registriranim djelatnostima.

  U slučaju sklapanja pravnog posla između Nalogodavca i treće osobe, ako nije drugačije dogovoreno, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca izvršiti sljedeće:
  Upoznati i voditi Nalogodavca u cijelosti kroz postupak kupoprodaje, najma ili zakupa do realizacije posla.
  Pripremiti predugovor i ugovor o kupoprodaji te tabularnu izjavu.
  Pripremiti ugovor o najmu ili zakupu.
  Pripremiti specijalnu punomoć za zastupanje.
  Pripremiti odgovarajuće primopredajne zapisnike.

  Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, ako nije drugačije dogovoreno, Posrednik se obvezuje za Nalogodavca izvršiti sljedeće:
  Izvršiti prijenos prava vlasništva u zemljišnim knjigama.
  Izvršiti promjenu vlasnika/korisnika kod pružatelja komunalnih i drugih (režijskih) usluga.

  Poslove iz ovog članka Općih uvjeta poslovanja, za koje je potrebno dodatno stručno znanje, Posrednik će obaviti u suradnji sa stručnim timom (odvjetnik, geodeta, građevinski vještak, procjenitelj nekretnina, arhitekta i dr. ovlaštene stručne osobe).

  POSREDNIČKA NAKNADA

  Visina Posredničke naknade određuje se Ugovorom o posredovanju.
  Na usluge Posrednika plaća se porez na dodanu vrijednost (pdv).
  Posrednik stječe pravo na Posredničku naknadu u trenutku sklapanja Predugovora ili Ugovora za koji je posredovao. 

  POSREDNIČKA NAKNADA U SLUČAJU PRESTANKA UGOVORA

  Nakon prestanka Ugovora o posredovanju Posrednik ima pravo na Posredničku naknadu u roku do 12 mjeseci, ako tim ugovorom nije drugačije dogovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.

  POSREDNIČKA NAKNADA U OSTALIM SLUČAJEVIMA

  Nalogodavac je dužan platiti Posredniku Posredničku naknadu i u slučaju odustajanja Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor ili ugovor u vezi s Nekretninom, bez obzira na čijoj strani je krivnja za odustajanje od realizacije pravnog posla za koji je Posrednik posredovao.

  Nalogodavac je dužan platiti Posredničku naknadu i u slučaju kada sa Trećom osobom zaključi pravni posao različit od onog za koji je Posrednik posredovao, a kojim se postiže ista svrha kao i poslom za koji je posredovano odnosno ako je predmet toga drugog pravnog posla Nekretnina koja je predmet posredovanja.

  U slučaju sumnje da li je Posrednik doveo Nalogodavca u vezu sa Trećom osobom smatra se da je Posrednik to učinio u slučaju da su obavljene neke od sljedećih radnji:
  Ako je uputio ili odveo Nalogodavca ili Treću osobu u razgledavanje Nekretnine.
  Ako je pokazao (prezentirao) Nekretninu Nalogodavcu ili Trećoj osobi.
  Ako je organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja u vezi sklapanja pravnog posla.
  Ako je dao Nalogodavcu podatke o Trećoj osobi (ime i prezime, adresa, tvrtka, sjedište i adresa pravne osobe, broj telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adresu ili neki drugi kontakt podatak).
  Ako je obavijestio Nalogodavca o točnoj lokaciji tražene nekretnine.
  Ako je na drugi način učinio dostupnim Nalogodavcu podatke o Nekretnini.

  Posrednik ima pravo na Posredničku naknadu i u slučaju da pravni posao u vezi Nekretnine za koju je posredovao sklopi umjesto Nalogodavca njegov bračni ili izvanbračni drug, srodnik u ravnoj liniji (djeca, unuci, roditelji), brat ili sestra te drugi srodnici u pobočnoj liniji, trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba u kojoj je vlasnik, osnivač, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist Nalogodavac odnosno njegov bračni ili izvanbračni drug, srodnik u ravnoj liniji (djeca, unuci, roditelji), brat ili sestra te drugi srodnici u pobočnoj liniji,  kao i u slučaju da takav pravni posao sklopi bilo koja treća pravna ili fizička osoba koja se može dovesti u vezu sa Nalogodavcem.

  EVIDENCIJA O POSREDOVANJU

  Posrednik vodi evidenciju o posredovanju.
  Evidencija o posredovanju mora za svaki Ugovor o posredovanju obuhvaćati sljedeće: vrstu ugovora za čije sklapanje posreduje, vrstu nekretnine, tehničke podatke o nekretnini, cijenu, odnosno najamninu ili zakupninu u ukupnom iznosu i jediničnom iznosu za m2 površine.

  Evidencija o posredovanju daje se na uvid nadležnim tijelima državne uprave na njihov zahtjev za potrebe provedbe zemljišne i stambene politike, tržišnog vrednovanja nekretnina i analize tržišta nekretnina.

  OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

  Posrednik je osiguran kod ovlaštenog osiguravatelja u Republici Hrvatskoj od odgovornosti za štetu koju bi mogao prouzročiti Nalogodavcu ili trećim osobama pri obavljanju posredovanja.

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  Posrednik prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu sa važećim propisima i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te poduzima sve organizacijsko - tehničke mjere s ciljem osiguranja sigurnosti i povjerljivosti obrade osobnih podataka odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima.
  Sastavni dio Općih uvjeta poslovanja čine odgovarajući pravilnici, izjave odnosno politike privatnosti koji su Nalogodavcima stavljeni na raspolaganje u svrhu upoznavanja sa svojim pravima.

  MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA

  Ponuda za posredovanje može biti dana putem bilo kojeg sredstva komunikacije (telefonski poziv, e-mail, sms, WhatsApp ili Viber poruka kao i bilo koja druga vrsta poruka putem uobičajenih sredstava komunikacije).
  Međusobna komunikacija između Nalogodavca i Posrednika može se odvijati usmenim ili pisanim putem na adrese (poštanska, e-mail) i brojeve telefona/mobitela navedenih u Ugovoru o posredovanju.
  U slučaju da postoje okolnosti koje sprečavaju Posrednika da obavijesti Nalogodavca o okolnostima važnim za posredovanje, smatra se da je Nalogodavac obaviješten ako mu je Posrednik poslao dopis na poštansku ili e-mail adresu navedenu u Ugovoru o posredovanju. Kao datum primitka obavijesti smatrati će se datum kada je pošta poslana.

  KODEKS ETIKE U POSLOVANJU

  Posrednik prihvaća kodeks etike u poslovanju kojim se utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja posrednika u prometu nekretnina.
  Prihvaćanjem etičkih načela Posrednik se obvezuje postupati u skladu sa načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanju dobrih poslovnih običaja prema nalogodavcima, poslovnom okruženju i vlastitim zaposlenicima te drugim posrednicima.

  CJENIK USLUGA

  Sve ostale usluge koje pruža Posrednik, a nisu obuhvaćene Posredničkom naknadom naplaćuju se prema Cjeniku usluga, ako nije drugačije ugovoreno.
  Cjenik usluga nalazi se u poslovnim prostorijama Agencije za nekretnine te se daje na uvid Nalogodavcu odnosno drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja koristi njezine usluge.
  Posrednik može u određenim slučajevima ugovoriti paušalnu cijenu usluge sukladno ponudi prihvaćenoj od strane Nalogodavca odnosno druge fizičke ili pravne osobe.

  KUPOPRODAJA

  Provizija Agencije LARGO iznosi od 1% do 6% od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, a koja se ugovara Ugovorom o posredovanju.
  Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija LARGO od kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.
  U slučaju u kojem Agencija LARGO ima Isključivi posrednički ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

  POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA

  Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene:

  Najviša ukupna provizija                                           6 %
  Najniža ukupna provizija                                           1 %, ali ne manja od 5.000,00 kuna

  POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA

  Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene:

  Najviša ukupna provizija                                           6 %
  Najniža ukupna provizija                                           1 %, ali ne manja od 5.000,00 kuna

  ZAMJENA

  Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. 

  IZNAJMLJIVANJE I ZAKUP

  Za izvršenu uslugu posredovanja kod iznajmljivanja ili zakupa nekretnina naplaćuje se provizija od Najmodavca:

  U visini jedne mjesečne najamnine, ako je Ugovor o najmu sklopljen na vremensko razdoblje do 5 (pet) godina.
  U visini jedne i pol mjesečne najamnine, ako je Ugovor o najmu sklopljen na vremensko razdoblje iznad 5 (pet) godina.

   POSREDNIČKA SATNICA

  Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima               250,00 kuna

  Na usluge Largo Agencije za nekretnine plaća se porez na dodanu vrijednost.

  OBJAVA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

  Opći uvjeti poslovanja objavljuju se na vidljivom i pristupačnom mjestu u poslovnim prostorijama Posrednika kao i na službenoj internet stranici.

  ZAVRŠNE ODREDBE

  Na sve ostale odnose koji nisu utvrđeni Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) te ostali zakonski i podzakonski propisi i njihove eventualne kasnije izmjene i dopune.
  U slučaju da se utvrdi kako pojedina odredba Općih uvjeta poslovanja nije u skladu sa zakonskim propisima, ta odredba neće se primjenjivati već će je zamijeniti odgovarajuća važeća zakonska odredba.

  PRIMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

  Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 03. travnja 2019. godine.